S.N. Title Submitted By Published Date
1. सुचनको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) सँग सम्बन्धित Admin 2021-04-23 View Notice
2. सूचनाको हक सम्बन्धि मासिक तथा दोश्रो चौमासिक स्वतः प्रकाशन Admin 2021-01-20 View Notice
3. बर्डफ्लु रोग नियन्त्रणको लागि अनुरोध Admin 2021-01-19 View Notice
4. प्रस्ताव छनौटको सूचना २०७७।०९।२१ Admin 2021-01-09 View Notice
5. भकारो सुधारको सूचना Admin 2020-10-08 View Notice
6. बंगुर ब्लक विकास कार्यक्रमको लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना Admin 2020-10-05 View Notice
7. भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाँचथरको प्रस्ताव आव्हानको सूचना admin 2020-09-28 View Notice
8. प्रस्ताव आव्हानको सूचना admin 2020-09-18 View Notice
9. गाईभैसीमा लाग्ने लम्पि स्किन रोग बारे जानकारी admin 2020-08-21 View Notice
10. दूध तथा दुग्ध पदार्थ, मासुजन्य पदार्थ र च्याँङ्ग्रा पश्मिनासँग आवद्ध उत्पादक संघहरुलाई उत्पादन मूलक गठबन्धनको ढाँचामा उप-आयोजना अवधारणापत्र (PCN) पेश गर्ने बारेको सूचना Admin 2020-07-02 View Notice
11. युवालक्षित प्रस्ताव छनौटको सूचना २०७७।२।२७ Admin 2020-06-10 View Notice
12. प्रस्ताव आव्हानको सूचना मिति २०७७।०१।२९गते प्रकाशित Admin 2020-05-11 View Notice
13. सूचनाको हक सम्बन्धि स्वतः प्रकाशित त्रैमाशिक सूचना । Admin 2020-04-20 View Notice
14. युवालक्षित पशु विकास कार्यक्रम म्याद थपको सूचना Admin 2020-04-08 View Notice
15. प्रस्ताव आव्हान सूचना (युवालक्षित) Admin 2020-03-23 View Notice
16. युवालक्षित प्रस्ताव निवेदन ढाँचा Admin 2020-03-23 View Notice
17. पाँचथर जिल्ला अन्तर्गत प्रस्ताव छनौटको सूचना । Admin 2020-03-06 View Notice
18. ताप्लेजुङ्ग जिल्ला अन्तर्गत प्रस्ताव छनौट तथा संझौता गर्न आउने सूचना Admin 2020-03-05 View Notice
19. प्रस्ताव आव्हानको सम्बन्धि सूचना Admin 2020-01-05 View Notice
20. प्रस्ताव आव्हानको सम्बन्धि सूचना Admin 2019-12-25 View Notice
21. प्रस्ताव आव्हानको सम्बन्धि सूचना Admin 2019-12-25 View Notice
22. पशु सेवा सामाजिक परिचालक करार कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट गर्ने सम्बन्धि सूचना Admin 2019-12-04 View Notice
23. प्राविधिक सामाजिक परिचालक निवेदन दर्ताको सूचना Admin 2019-10-02 View Notice
24. प्राविधिक सेवा करार सम्बन्धि सूचना Admin 2019-09-16 View Notice
25. सूचनाको हक सम्बन्धि २०७६ श्रावण महिनाको मासिक प्रतिवेदन Admin 2019-08-25 View Notice
26. भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं १को कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना Admin 2019-08-12 View Notice
27. भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं.१को प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना Admin 2019-08-11 View Notice
28. पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, प्रदेश नं.१को प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना Admin 2019-08-11 View Notice
29. सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४को दफा ५ admin 2019-08-02 View Notice
30. आ.व.०७५।०७६ अनुदान प्राप्त गर्ने फार्म समूह सहकारी संस्था व्यवसायीको विवरण admin 2019-08-02 View Notice
31. कुकुर बन्ध्याकरण तथा घाँसको विउ माँग सम्बन्धि सूचना मिति २०७६।०३।१० मा प्रकाशित Admin 2019-06-26 View Notice
32. प्रस्ताव छनौट तथा संझौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना २०७६।०२।२१ Admin 2019-06-06 View Notice
33. प्रस्ताव छनौट तथा संझौता गर्न आउने सूचना २०७६।०२।०६ पाँचथर Admin 2019-05-22 View Notice
34. प्रस्ताव छनौट तथा संझौता गर्न आउने सूचना ताप्लेजुङ्ग मिति २०७६।०२।०७ Admin 2019-05-22 View Notice
35. प्रस्ताव आव्हानको सूचना २०७६।०१।१२ मेची पोष्ट दैनिक Admin 2019-04-26 View Notice
36. प्रस्ताव छनौट तथा संझौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना Admin 2019-04-02 View Notice
37. Tender Notice Admin 2019-03-31 View Notice
38. बजार प्रबर्द्धन सूचना Admin 2019-02-13 View Notice
39. घाँसको विउ माँग तथा भ्याक्सिनेटर नियुक्ति सूचना Admin 2019-02-12 View Notice
40. ग्रामिण कुखुरा सूचना Admin 2019-02-12 View Notice