S.N. Title Group Published Date
1. भकारो सुधार निबेदन र विवरणको Others Downloads 2020-10-08   Download
2. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण म्यानुअल Others Downloads 2020-10-05   Download
3. पाँचथर जिल्ला अन्तर्गत अनुदानको विवरण आ.व.०७५।७६ र ०७६।०७७ Others Downloads 2020-09-29   Download
4. सहकारी सस्थासँगको सहकार्यमा व्यवसायीक पशु पालन कार्यक्रम आवेदन नमूना २०७७।६।१२ Others Downloads 2020-09-28   Download
5. गोठ सुधार।डेरी।युवालक्षित आवेदन नमूना २०७७।६।१२ Others Downloads 2020-09-28   Download
6. चिलिङ भ्याट कार्ययोजना Others Downloads 2020-09-18   Download
7. रेसवे कार्ययोजना Others Downloads 2020-09-18   Download
8. अनुदानको विवरण २०७६।७७ Others Downloads 2020-07-21   Download
9. कोभिड-१९ प्रभाव न्यूनिकरण राहतको विवरण २०७६।७७ Others Downloads 2020-07-21   Download
10. सूचनाको हक सम्बन्धि स्वतः २०७७ बैशाख देखि असार Others Downloads 2020-07-21   Download
11. निवेदनको ढाँचा २०७७।०१।२९ Others Downloads 2020-05-11   Download
12. बृहत्तर बाख्रा पकेट कार्यक्रमको आवेदन फारम Others Downloads 2020-01-06   Download
13. प्रस्ताव पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा Others Downloads 2020-01-05   Download
14. उन्‍नत गाई/भैसी श्रोत केन्द्र विकास कार्यक्रम सन्चालनको आवेदन Others Downloads 2019-12-25   Download
15. प्रस्ताव पेश गरिएको सम्बन्धमा । Others Downloads 2019-12-25   Download
16. मत्स्य ह्याचरी निर्माण एबं ब्यवास्थापनका लागि पेश गर्ने कार्य योजना Others Downloads 2019-12-25   Download
17. सूचनाको हक सम्बन्धि स्वतः प्रकाशन २०७६श्रावणदेखि अशोजसम्म Others Downloads 2019-12-11   Download
18. भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं.१ अन्तर्गत भेअ तथा पसे विज्ञ केन्द्र पाँचथरमा दर्ता भएको प्रस्तावहरुको विवरण Others Downloads 2019-09-09   Download
19. पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय प्रदेश नं.१ अन्तर्गत भेअ तथा पसे विज्ञ केन्द्र पाँचथरमा दर्ता भएका प्रस्तावहरुको विवरण Others Downloads 2019-09-09   Download
20. सूचनाको हक सम्बन्धि स्वतःप्रकाशन (२०७६बैशाख-असार) Others Downloads 2019-08-25   Download
21. सूचना माँग गर्ने निवेदनको ढाँचा Others Downloads 2019-08-20   Download
22. सवारीसाधन अनुसूचीहरु Others Downloads 2019-08-20   Download
23. व्यवसायीक बंगुर प्रवर्द्धन अनुसूची Others Downloads 2019-08-20   Download
24. व्यवसायिक पशुपालन Others Downloads 2019-08-20   Download
25. पशुजन्य उत्पादन, विविधिकरण बजारीकरण अनुसूचीहरु Others Downloads 2019-08-20   Download
26. ग्रामिण कुखुराको ह्याचरीको अनुसूचीहरु Others Downloads 2019-08-20   Download
27. Small dairyअनुसूचीहरु Others Downloads 2019-08-20   Download
28. Milking parlour अुनसूचीहरु Others Downloads 2019-08-20   Download
29. भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको कार्यविवरण Others Downloads 2019-02-25   Download
30. Rajaswa Dar Rate Others Downloads 2019-02-12   Download