S.N. Title Group Published Date
1. कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन अनुदान कार्यविधि २०७६ निर्देशिका / कार्यविधि 2019-12-26   Download
2. व्यवसायिक बंगुर प्रबर्द्वन प्रादेशिक अभियान कार्यक्रम संचालन कार्यवधि निर्देशिका / कार्यविधि 2019-08-16   Download
3. व्यवसायीक पशुपालन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ निर्देशिका / कार्यविधि 2019-08-14   Download
4. पशुजन्य पदार्थ उत्पादन बजारीकरण कार्यविधि निर्देशिका / कार्यविधि 2019-08-14   Download
5. बाख्रा बृहत्तर पकेट विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६_0 निर्देशिका / कार्यविधि 2019-08-11   Download
6. उच्च पहाडीक्षेत्र पशु विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ निर्देशिका / कार्यविधि 2019-08-11   Download
7. मिल्किङ्ग मेशिन वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, 2075 निर्देशिका / कार्यविधि 2019-02-13   Download
8. भेटेरिनरी नियमन निर्देशिका २०७५ निर्देशिका / कार्यविधि 2019-02-13   Download
9. पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ निर्देशिका / कार्यविधि 2019-02-13   Download
10. ग्रामिण कुखुरा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ निर्देशिका / कार्यविधि 2019-02-13   Download