Published Date : 2019-02-13
चुनौती :
 
साविकमा जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, पाँचथर र ताप्लेजुङ्गबाट पशु सेवा केन्द्रहरुमार्फत पशु उपचार, नश्ल सुधार, पशु खोप, पशु आहारा विकास लगायतका कार्यक्रमहरु पशुपालक कृषकहरु समक्ष पुगेकोमा हालको परिवर्तित संरचना अनुसार पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा १० जनाको दरबन्दी रहेको र सो मध्ये ५ जना प्राविधिक जनशक्ति रहेको हुँदा सेवा प्रवाहको पहुँच स्थानीय स्तरसम्म पुर्याउन कठिनाई रहेको छ । यसको साथै स्थानीय तहमा रहेका पशुपन्छी सेवा शाखासँग समन्वय, सहकार्यको स्पष्ट नीति नहँुदा कार्यक्रममा दोहोरोपना, प्रगति प्रतिवेदन सम्पादन तथा राष्ट्रिय महत्वका केन्द्रिय कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु चुनौति देखिन्छ ।