S.N. शिर्षक विषय प्रकाशित मिति
1. भकारो सुधार निबेदन र विवरणको अन्य डाउनलोड 2020-10-08   डाउनलोड
2. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण म्यानुअल अन्य डाउनलोड 2020-10-05   डाउनलोड
3. पाँचथर जिल्ला अन्तर्गत अनुदानको विवरण आ.व.०७५।७६ र ०७६।०७७ अन्य डाउनलोड 2020-09-29   डाउनलोड
4. सहकारी सस्थासँगको सहकार्यमा व्यवसायीक पशु पालन कार्यक्रम आवेदन नमूना २०७७।६।१२ अन्य डाउनलोड 2020-09-28   डाउनलोड
5. गोठ सुधार।डेरी।युवालक्षित आवेदन नमूना २०७७।६।१२ अन्य डाउनलोड 2020-09-28   डाउनलोड
6. चिलिङ भ्याट कार्ययोजना अन्य डाउनलोड 2020-09-18   डाउनलोड
7. रेसवे कार्ययोजना अन्य डाउनलोड 2020-09-18   डाउनलोड
8. अनुदानको विवरण २०७६।७७ अन्य डाउनलोड 2020-07-21   डाउनलोड
9. कोभिड-१९ प्रभाव न्यूनिकरण राहतको विवरण २०७६।७७ अन्य डाउनलोड 2020-07-21   डाउनलोड
10. सूचनाको हक सम्बन्धि स्वतः २०७७ बैशाख देखि असार अन्य डाउनलोड 2020-07-21   डाउनलोड
11. निवेदनको ढाँचा २०७७।०१।२९ अन्य डाउनलोड 2020-05-11   डाउनलोड
12. बृहत्तर बाख्रा पकेट कार्यक्रमको आवेदन फारम अन्य डाउनलोड 2020-01-06   डाउनलोड
13. प्रस्ताव पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा अन्य डाउनलोड 2020-01-05   डाउनलोड
14. उन्‍नत गाई/भैसी श्रोत केन्द्र विकास कार्यक्रम सन्चालनको आवेदन अन्य डाउनलोड 2019-12-25   डाउनलोड
15. प्रस्ताव पेश गरिएको सम्बन्धमा । अन्य डाउनलोड 2019-12-25   डाउनलोड
16. मत्स्य ह्याचरी निर्माण एबं ब्यवास्थापनका लागि पेश गर्ने कार्य योजना अन्य डाउनलोड 2019-12-25   डाउनलोड
17. सूचनाको हक सम्बन्धि स्वतः प्रकाशन २०७६श्रावणदेखि अशोजसम्म अन्य डाउनलोड 2019-12-11   डाउनलोड
18. भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं.१ अन्तर्गत भेअ तथा पसे विज्ञ केन्द्र पाँचथरमा दर्ता भएको प्रस्तावहरुको विवरण अन्य डाउनलोड 2019-09-09   डाउनलोड
19. पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय प्रदेश नं.१ अन्तर्गत भेअ तथा पसे विज्ञ केन्द्र पाँचथरमा दर्ता भएका प्रस्तावहरुको विवरण अन्य डाउनलोड 2019-09-09   डाउनलोड
20. सूचनाको हक सम्बन्धि स्वतःप्रकाशन (२०७६बैशाख-असार) अन्य डाउनलोड 2019-08-25   डाउनलोड
21. सूचना माँग गर्ने निवेदनको ढाँचा अन्य डाउनलोड 2019-08-20   डाउनलोड
22. सवारीसाधन अनुसूचीहरु अन्य डाउनलोड 2019-08-20   डाउनलोड
23. व्यवसायीक बंगुर प्रवर्द्धन अनुसूची अन्य डाउनलोड 2019-08-20   डाउनलोड
24. व्यवसायिक पशुपालन अन्य डाउनलोड 2019-08-20   डाउनलोड
25. पशुजन्य उत्पादन, विविधिकरण बजारीकरण अनुसूचीहरु अन्य डाउनलोड 2019-08-20   डाउनलोड
26. ग्रामिण कुखुराको ह्याचरीको अनुसूचीहरु अन्य डाउनलोड 2019-08-20   डाउनलोड
27. Small dairyअनुसूचीहरु अन्य डाउनलोड 2019-08-20   डाउनलोड
28. Milking parlour अुनसूचीहरु अन्य डाउनलोड 2019-08-20   डाउनलोड
29. भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको कार्यविवरण अन्य डाउनलोड 2019-02-25   डाउनलोड
30. Rajaswa Dar Rate अन्य डाउनलोड 2019-02-12   डाउनलोड